Remisser mm

 

 

 

 

Notera att nyast är längst ner i listan
(Dokument markerade i rött finns att få endast på begäran)

Översiktsplan 2000
Skidtunneln vid Fliesbergs
Kockbacka / Rosenängarna
Finnsta gärde / Solhaga
Bro-Önsta golfbana
Brogård planprogram
Komplettering till Brogård

Vattenskydd Stäketbron
Brogård detaljplan
Broängarnas naturreservat
Yttrande / Förslag till detaljplan Sylta
Brev (mail) till Kommunen ang. Naturvård
Planprogram för Rankhus Kungsängen
Yttrande ang. naturreservatet Frölunda
Åtal Bro Hof

Föreläggande
Yttrande över förslag till Grönplan
Inlaga i Bålsta Upplands-Bro bladet Nr 19 2008
Remissvar Planprogram Husby-Tegelhagen
Remissvar Översiktsplan 2010
Artikel om vår Butiksundersökning
Brev till alla politiska partier
Remissvar på vägutredning Kockbacka
Remissvar Ådöhalvön
Yttrande, Veckholms skjutfält
Insändare om Bro Hof Golfbana
Synpunkter på förslag till detaljplan för Örnäs 1:1 i Upplands-Bro kommun
Synpunkter på utställt förslag till detaljplan för del av Kungsängens kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen)
Synpunkter påförslag till detaljplaneprogram för Hästsportanläggning (del av Bro-Önsta 2:10 m.fl) Bro 
Synpunkter på förslag till detaljplan för Viby 19:1 m.fl. Brunna industriområde
Synpunkter på förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta i Kungsängen
Synpunkter på förslag till beslut om inrättande av biotopskyddsområde på hasselbacken inom del av fastigheten Aspvik 1:4
Synpunkter på förslag till Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl
Vattenplan för Upplands-Bro kommun

Säbyholm detaljplaneprogram
Ådö detaljplan
Kungörelse från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut om utvidgat strandskydd
Överklagat beslut om utvidgat strandskydd
Komplettering Vattenplan

Detaljplan trädgårdsstaden
Synpunkter på förslag till ”Planprogram Norra Stäksön”
Synpunkter på slamlager
Yttrande med anledning av Länsstyrelsens svar
Synpunkter på förslag till Landsbygdsplan FÖP 2016
Mail till kommunen angående Naturreservat Lillsjön Örnässjön
Synpunkter på detaljplan av Trädgårdsstaden i Bro
Synpunkter på beslut om granskning av detaljplan för Husby-Tegelhagen
Synpunkter på samrådsunderlag gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt vid Kvarnnibble
Gummigranulat, fråga till kommunen
Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun
Skrivelse till kommunen angående Lindormsnäs grustag
Synpunkter på förslag till detaljplan för Köpmanvägen Bro
Överklagan till kommunen angående Lindormsnäs
Synpunkter angående samråd Trumpetartorp
Kommentar om Sätrabäcken
Synpunkter på samråd täcktansökan Bro
NCC samrådsunderlag deponi Bro till kommunen
Slamutredning till Regeringskansliet
NCC samrådsunderlag deponi Bro till NCC Bergab
Samråd 400 kV kraftledning Svenska kraftnät
Synpunkter på dikesklippning
Synpunkter på samrådshandlingarna gällande förslag till detaljplan för Viby
SNF svar på nytt samråd 400 kV kraftledning Svenska kraftnät
Samråd Fördjupad ÖversiktsPlan 2040
SNF synpunkter på Tång ICA
Synpunkter på överklagan gällande Trädgårdsstaden
Så kan Upplands-Bro rädda bina
Insändare angående AP-fonderna

Yttrande gällande Jehanders ökande grustäckt
Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro
Synpunkter i samrådet om Swerocks planerade bergtäkt på Kvarnnibble
Samråd luftledning Bro – Bålsta
Skrivelse ang. Lindormsnäs
SNF synpunkter på Säbyholm
Synpunkter på detaljplaneförslag Säbyholm
Synpunkter på detaljplaneförslag Victor Jonssonhuset
Insändare Skydda miljöförsvararna-stärk lagstiftningen
Insändare Synpunkter samråd Ålsta_Aspvik
Skrivelse kommun och Lst betr Lindormsnäs
Yttrande samråd planprogram Klockaren Härnevi Hage
Kompletterande yttrande Ålsta-Aspvik
Yrkande om att ta upp Lindormsnäs 30 juni 2022
Svar på Swerocks ansökan M 3910-22
Swerock – bilaga 1 Skogsstyrelsen, hänsynskrävande biotoper
Swerock – bilaga 2 Fågelinventering
Swerock – bilaga 3 Inventering ffa svampar Kvarnnibble
Skrivelse Tekniska nämnden betr klippning av vägkanter

Yttrande över anmälan om att återvinna avfall för anläggningsändamål på fastigheten Lindormsnäs 1:5

Yttrande till MMD ang Swerocks ansökan om och miljökonsekvensbeskrivning för bergtäkt på Kvarnnibble 2:53

Synpunkter kraftledning Bro-Bålsta

Insändare bevara vildbin

Svar på samråd Svenska Kraftnät